logo GlobalConsultEurope

Медиация

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето лице – медиатор подпомага спорещите страни сами да постигнат споразумение.

Какви са предимствата на медиацията?

  • - Доброволна процедура – започва по взаимно съгласие на страните, те сами определят целите и приоритетите си и могат да я прекратят във всеки един момент;
  • - Бързина – обичайно протича в рамките на една сесия или няколко дни и спестява време;
  • - Икономична е – значително по-евтина от съдебните или арбитражни производства;
  • - Поверителност – разискванията между страните се запазват в тайна, споразуменията са поверителни;
  • - Удобна и благоприятна за страните – провежда се в подходяща обстановка и в удобно време, печеливши са и двете страни, защото постигат споразумение, което съответства в най-висока степен на интересите им;
  • - Висок процент на ефективност;
  • - Равнопоставеност на страните – в процедурата няма арбитър, губеща страна, налагане на чужда воля, всички въпроси се решават по взаимно съгласие;
  • - Неформална процедура.

Какви спорове могат да се разрешат чрез медиация?

Процедурата е успешно приложима за всеки един спор, по който страните биха водили преговори. Разрешими посредством медиация са гражданскоправни, търговски, трудови, семейни спорове, спорове, свързани с непозволено увреждане, наемни отношения, потребителски права.