logo GlobalConsultEurope

Рeгистрация

list

Global Consult Europe предлага регистрация на Вашата фирма или откриване на нейно представителство (клон) в България. Ние ще ви консултираме и ще определим спрямо Вашите икономически потребности най-оптималната по българското законодателство правноорганизационна форма на Вашето дружество. Изготвяме дружествените договори, представляваме клиентите в процедурата по регистрация на търговско дружество, откриваме фирмени банкови сметки в избрана от тях банка, подаваме заявление до данъчните власти за издаване на данъчен номер и номер за регистрация по ДДС, осигуряваме подходящо седалище за фирмата.

Регистрация на фирми
Регистрация на ЮЛНЦ