logo GlobalConsultEurope

Регистрация на юридически лица с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел има за основна цел не реализация и разпределяне на печалба, а постигането на научни, културни, политически, спортни, религиозни или други цели. Те могат да осъществяват дейността си в частна или в обществена полза.
Двата основни вида ЮЛНЦ са сдруженията и фондациите.


1. Сдружение:

 • - учредява се от три или повече лица;
 • - ако сдружението осъществява дейността си в обществена полза, учредители могат да са най-малко седем физически лица или три юридически лица;
 • - върховен орган е общото събрание, състоящо се от всички членове, а управителен орган е управителния съвет, който се състои от най-малко три члена.

Сдружението възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.


Необходими документи за регистрация на сдружение:
 • - Заявление за вписване – подписва се от всички членове на управителния съвет;
 • - Устав;
 • - Протокол от Учредително събрание;
 • - Образци от подписите (спесимени) на лицата, представляващи сдружението;
 • - Други документи, предвидени в нормативен акт.
2. Фондация:
 • - учредява се приживе (с едностранен учредителен акт) или по случай на смърт (със завещание или завет);
 • - учредители могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица;
 • - задължително е в учредителния акт да се посочат целите и предоставеното имущество;
 • - управителният орган е едноличен или колективен.

Фондацията възниква с вписването й в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.


Необходими документи за регистрация на фондация чрез дарение:
 • - Заявление за вписване – подписва се от учредителя или избран от него управителен орган;
 • - Учредителен акт – ако фондацията се учредява приживе, необходимо е актът да бъде с нотариално заверени подписи;
 • - Протокол с решението на управителния орган на юридическото лице – учредител за учредяване на фондацията с дарение;
 • - Образци от подписите (спесимени) на лицата, представляващи фондацията;
 • - Доказателства за безвъзмездно предоставеното имущество;
 • - Други документи, предвидени в нормативен акт.
Необходими документи за регистрация на фондация чрез завещание:
 • - Заявление за вписване – изхожда от учредителя или избран от него управителен орган, вписване могат да искат и изпълнителят на завещанието, бенефициера и наследниците на учредителя;
 • - Копие от завещанието;
 • - Акт за смърт;
 • - Удостоверение за наследници – ако заявлението изхожда от наследник на завещателя;
 • - Документ за собственост на завещателя върху прехвърленото имущество;
 • - Образци от подписите (спесимени) на лицата, представляващи фондацията;
 • - Други документи, предвидени в нормативен акт.
3. ЮЛНЦ, определени за извършване на общественополезна дейност (ЮЛНЦ в обществена полза) имат характерен предмет на дейност.
Те разходват имуществото си за:
 • - развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
 • - развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
 • - подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване;
 • - защитата на човешките права или на околната среда;
 • - други цели, определени със закон.

Този вид юридически лица се управляват и представляват от колективен върховен орган и управителен орган. Процедурата по регистрация на ЮЛНЦ в обществена полза до голяма степен съвпада с тази за регистрация на ЮЛНЦ в частна полза.


Съществува и характерно изискване:
 • - регистрация на сдружение в обществена полза може да се извърши при минимум 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.