logo GlobalConsultEurope

Регистрация на фирми

1. Във връзка с регистрацията на фирми в България предлагаме:

 • - консултация при избора на правна форма на търговец, на вид дружество и на структура;
 • - запазване на фирма;
 • - предоставяне на адрес на фирма;
 • - двуезично изготвяне на учредителните документи;
 • - съдействие при легализацията, превода и заверката на документи, издадени от друга държава за представяне пред българските институции;
 • - съдействие при нотариус за заверка на документи;
 • - откриване на набирателна сметка при регистрацията на дружество;
 • - регистрация на дружество от разстояние – онлайн регистрация, без клиентът да се намира на територията на страната;
 • - подаване за вписване в Търговския регистър на документите за регистрация.


2. Услуги след регистрацията:

 • - комплексно правно и счетоводно обслужване;
 • - дългосрочно абонаментно обслужване при оптимално съотношение на цена и качество;
 • - откриване на банковa сметкa (разплащателна, фирмена) на дружество и онлайн банкиране;
 • - снабдяване с фирмен печат;
 • - снабдяване с удостоверение за актуално състояние на дружество;
 • - изготвяне на всички видове документи във връзка с извършваната търговска дейност;
 • - подаване за вписване в Търговския регистър на дружествени документи;
 • - вписване на всички видове промени на обстоятелства по партидата на дружество – промяна на фирма, седалище и адрес на управление, промяна на начина на управление и членовете на управителния орган на дружество, промяна на предмет на дейност, промяна на съдружник, прехвърляне и продажба на дружествени дялове на съдружник или на трето лице, прехвърляне и продажба на акции, промяна на вида на акциите, увеличаване и намаляване на капитала и други;
 • - извършване на справки и представителство на дружество пред Агенцията по вписвания, Националната агеция за приходите и други институции;
 • - регистрация на клон на дружество;
 • - готови фирми, номинални услуги;
 • - консултация относно получаване на лицензии и разрешения за упражняване на различни търговски дейности;
 • - консултация относно придобиване и данъчно облагане на материални активи;
 • - регистрация на търговска марка, патент и други нематериални активи;
 • - консултации по данъчни, счетоводни и банкови въпроси;
 • - данъчно планиране и представителство пред данъчните власти;
 • - изготвяне и подаване на данъчни декларации и други документи в Националната агенция за приходите, Националния осигурител институт, Националния статистически институт и други институции;
 • - ДДС регистрация;
 • - изготвяне и публикуване на Годишни финансови отчети (ГФО);
 • - прехвърляне на бизнес от друга държава в България;
 • - регистрация на фирми в други юрисдикции и офшорни зони;
 • - търговско представителство;
 • - изготвяне на документи за разрешение за пребиваване в България и за придобиване на българско гражданство.


3. Видове дружества
В България предприемаческа дейност може да се развива чрез няколко вида дружества. При персоналните дружества, каквито са събирателното и командитното, съдружниците отговарят солидарно, няма изисквания по отношение на капитала, няма органи на управление. Капиталовите дружества (дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции) се характеризират със задължителни минимален капитал и органи на управление, както и ограничена отговорност на съдружниците или акционерите.

Събирателно дружество (СД) – може да се образува от две или повече физически или юридически лица, които са неограничено и солидарно отговорни за задълженията на дружеството. Основният капитал се формира от дяловите вноски на съдружниците, които могат да бъдат парични и непарични. Капиталът се увеличава чрез привличане на нови съдружници, капитализиране на част от печалбата, натрупване на резерви и трансформирането им в основен капитал. До намаляване на капитала се стига при напускане на съдружник или покриване на загуби на дружеството.

Командитно дружество (КД) – образува се с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Основният капитал се формира от дяловите вноски на неограничено и ограничено отговорните съдружници.

Дружество с ограничена отговорност (ООД) – може да се образува от две или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Всеки съдружник има право на част от печалбата, съразмерна на дяловете му в капитала на дружеството. Минималният капитал за учредяване на ООД е 2 лв. Капиталът се състои от дружествените дялове на съдружниците. Органите на дружеството са общо събрание на съдружниците и управител/и, за който/които не е задължително да е/са съдружник/съдружници.

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) – дружеството е еднолично, когато се образува от едно физическо или юридическо лице. Това лице е едноличен собственик на капитала. Минималният капитал за учредяване на ЕООД е 2 лв. и се състои от дружествен/и дял/дялове. При ЕООД едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Акционерно дружество (АД) – това е дружество, чийто капитал е разделен на акции. То може да бъде учредено от две или повече физически или юридически лица. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв. Акциите могат да бъдат поименни и привилегировани. Поименните акции са налични и безналични. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро. Безналичните акции се прехвърлят като се вписват в регистъра на Централния депозитар.

Органите на акционерното дружество са общо събрание на акционерите и орган/органи на управление. Органите на управление са съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет и управителен съвет (двустепенна система).

Еднолично акционерно дружество (ЕАД) – образува се от едно лице (физическо или юридическо лице), което е едноличен собственик на капитала. При ЕАД едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Командитно дружество с акции (КДА) - образува се с договор между ограничено и неограничено отговорни съдружници, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3. Органите на КДА са общо събрание на акционерите и съвет на директорите. Право на глас в общото събрание имат само ограничено отговорните съдружници, а съветът на директорите се състои от неограничено отговорните съдружници. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

4. Необходими документи
Необходими документи за регистрация на ЕООД/ООД:

 • - Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД) – в него са описани предмет на дейност, данни за съдружниците, размер на капитала, данни за управителя и др.;
 • - Учредителен протокол (за ЕООД) или Протокол от общото събрание на съдружниците (за ООД) – съдържа дневния ред на учредителното събрание и взетите решения;
 • - Заявление за вписване на обстоятелства - съдържа данните за фирмата, управителя, капитал и др.;
 • - Декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР – декларира се истинността на заявените обстоятелства;
 • - Декларация по чл.13, ал.5 ЗТР – декларира се, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя;
 • - Декларация по чл. 142 ТЗ - декларира се, че без съгласието на дружеството няма да се извършват търговски сделки и да се участва в други дружества;
 • - Декларация по чл. 141, ал.8 ТЗ – управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма;
 • - Съгласие за управление и образец от подписа (спесимен) – приемане на управлението на дружеството;
 • - Удостоверение за внесен капитал;
 • - Документи за непарична вноска (апортна вноска);
 • - Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверващ лицата, които го представляват по националния му закон;
 • - Документ за платена държавна такса.


Базови цени:

 • - Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице – 150 EUR;
 • - Предоставяне на адрес на фирмата в България – 100 EUR;
 • - Дистанционна (онлайн) регистрация – 100 EUR;
 • - Дистанционно откриване на банкова сметка с интернет банкиране – 160 EUR.