GlobalConsultEurope

Счетоводство

Ние предлагаме следните услуги:

 1. 1. Счетоводни услуги
  • - Абонаментно счетоводно обслужване
  • - Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети (ГФО)
  • - Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
  • - Ежедневен счетоводен контрол
  • - Мониторинг на фирмените покупки и продажби
  • - Мониторинг на паричните потоци
  • - Изготвяне и представяне на ДДС декларации
  • - Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
 2. 2. Данъчни, осигурителни и трудовоправни услуги
  • - Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация
  • - Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност)
  • - Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
  • - Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
  • - Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране
  • - Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство
  • - Представителство при провеждане на ревизии и одити
  • - Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
  • - Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
  • - Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
  • - Попълване на трудови и осигурителни книжки
  • - Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
  • - Изготвяне и представяне пред НАП на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
  • - Администриране на служителите
  • - Изготвяне на трудови и хонорарни договори
  • - Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
  • - Представителство посредством електронен подпис
  • - Консултации
 3. 3. Данъчни услуги
  • - Данъчни консултации
  • - Консултации във връзка с ДДС - ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци
  • - Предлагане на данъчно ефективни начини за управление на Вашия бизнес
  • - Защита на интересите на клиентите пред данъчните органи

  Компетентно съдействие и представляване пред данъчната администрация при данъчни ревизии и насрещни проверки. Юридическа защита пред данъчната администрация и в съда при негативни решения на данъчните органи в резултат от данъчна ревизия. Опитът ни в представляването на нашите клиенти пред данъчните органи увеличава значително шансовете Ви за положителен краен резултат.


 4. 4. Финансови услуги
  • - Разработване на бизнес-планове и документи при кандидатстване за банкови кредити
  • - Изготвяне на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения и цели предприятия
 5. 5. Независим одит

 6. ЦЕНИ
  • - Работим с месечни абонаментни такси, които са гъвкави и пазарно ориентирани
  • - Цените се договарят и се определят в зависимост от количеството документи за обработка, броя осигурени лица, регистрация или липса на такава по ЗДДС.
  • - Отстъпки при предоставяне на повече от една фирма за обслужване
  • - За други еднократни счетоводни услуги цените се договарят