logo GlobalConsultEurope

Регистрация на ЮНЛЦ

Юридическите лица с нестопанска цел има за основна цел не реализация и разпределяне на печалба, а постигането на научни, културни, политически, спортни, религиозни или други цели. Те могат да осъществяват дейността си в частна или в обществена полза.
Двата основни вида ЮЛНЦ са сдруженията и фондациите.
1.Сдружение

 • - учредява се от три или повече лица;
 • - ако сдружението осъществява дейността си в обществена полза, учредители могат да са най-малко седем физически лица или три юридически лица;
 • - върховен орган е общото събрание, състоящо се от всички членове, а управителен орган е управителния съвет, който се състои от най-малко три члена;

Сдружението възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице.


Необходими документи за учредяване на сдружение:
 • - Заявление за вписване – подписва се от всички членове на управителния съвет;
 • - Устав;
 • - Протокол от Учредително събрание;
 • - Образци от подписите (спесимени) на лицата, представляващи сдружението – трябва да са нотариално заверени;
 • - Удостоверение за уникалност на наименованието;
 • - Свидетелство за съдимост на всеки от членовете на управителния съвет;
 • - Документ за платена държавна такса; В 7-дневен срок от получаване на съдебното решение за регистрация на сдружението, следва да се извърши регистрация по БУЛСТАТ.

2. Фондация
 • - учредява се приживе (с едностранен учредителен акт) или по случай на смърт (със завещание или завет);
 • - учредители могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица;
 • - задължително е в учредителния акт да се посочат целите и предоставеното имущество;
 • - управителният орган е едноличен или колективен;

Фондацията възниква с вписването й в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице.


Необходими документи за учредяване на фондация чрез дарение:
 • - Заявление за вписване – подписва се от учредителя или избран от него управителен орган;
 • - Учредителен акт – ако фондацията се учредява приживе, необходимо е актът да бъде с нотариално заверени подписи;
 • - Протокол с решението на управителния орган на юридическото лице – учредител за учредяване на фондацията с дарение;
 • - Образци от подписите (спесимени) на лицата, представляващи фондацията – трябва да са нотариално заверени;
 • - Удостоверение за уникалност на наименованието;
 • - Банково бордеро, удостоверяващо, че е прехвърлена сума по сметката на фондацията;
 • - Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за учредяване на фондация чрез завещание:
 • - Заявление за вписване – изхожда от учредителя или избран от него управителен орган, вписване могат да искат и изпълнителят на завещанието, бенефициера и наследниците на учредителя;
 • - Копие от завещанието;
 • - Акт за смърт;
 • - Удостоверение за наследници – ако заявлението изхожда от наследник на завещателя;
 • - Документ за собственост на завещателя върху прехвърленото имущество;
 • - Образци от подписите (спесимени) на лицата, представляващи фондацията;
 • - Удостоверение за уникалност на наименованието;
 • - Банково бордеро, удостоверяващо, че са прехвърлени средства от наследството по сметката на фондацията;
 • - Документ за платена държавна такса;

В 7-дневен срок от получаване на съдебното решение за регистрация на фондацията, следва да се извърши регистрация по БУЛСТАТ. В 4-месечен срок от регистрацията на фондацията трябва да бъдат приети вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари според Закона за мерките срещу изпиране на пари.


3. ЮЛНЦ в обществена полза ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност имат характерен предмет на дейност.
Те разходват имуществото си за:
 • - развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
 • - подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;
 • - подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
 • - защитата на човешките права или на околната среда;
 • - други цели, определени със закон;

Този вид юридически лица се управляват и представляват от колективен върховен орган и управителен орган. Процедурата по регистрация на ЮЛНЦ в обществена полза до голяма степен съвпада с тази за регистрация на ЮЛНЦ в частна полза.


Съществуват и характерни изисквания:
 • - регистрация на сдружение в обществена полза може да се извърши при минимум 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица;
 • - при ЮЛНЦ в обществена полза е необходимо да се извърши вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието;

Необходими документи за вписване в ЦРЮЛНЦ:
 • - Заявление за вписване;
 • - Преписи от съдебните решения за вписване на юридическото лице в регистъра на съответния окръжен съд;
 • - Удостоверение за актуално състояние по регистрацията;
 • - Действащ устав/учредителен акт;
 • - Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • - Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ;
 • - Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ - за наличие на просрочени данъци, такси, мита и други публични вземания;
 • - Правила и ред за извършване на общественополезна дейност – документ, приет от общото събрание или колективния управителен орган и съобразен с устава;
 • - Списък на членовете на управителния орган с ЕГН;

Срокът за подаване на документите за регистрация е 2-месечен, считано от датата на получаване на съдебното решение за регистрацията на ЮЛНЦ в регистъра на съответния окръжен съд. Срокът за извършване на вписването е 14-дневен.